Przetargi.pl
Dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego, ramię C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach

Powiat Kartuski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810328
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kartuski
  ul. Dworcowa 1 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810328
  REGON: 19168645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spow.kartuzy.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego, ramię C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego, ramię C wyprodukowany w 2016 r., fabrycznie nowy (niepowystawowy) dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach. 2. Aparat rentgenowski, ramię C musi posiadać w pełni funkcjonalną możliwość podłączenia do istniejącego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach, sytemu PACS. 3. Miejscem dostawy i montażu jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o, przy ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy. 4. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Ewentualne zastosowanie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako podanie przykładowych propozycji, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem lub inne równoważne o nie gorszych parametrach. Podanie konkretnych nazw stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spow.kartuzy.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach