Przetargi.pl
D25M/252/12-36rj/16 Przetarg nieograniczony na dostawę Aparatury wykorzystywanej na Bloku Operacyjnym - Aparat RTG z ramieniem C

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
  ul. Powstania Styczniowego 1 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-morski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spólka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  D25M/252/12-36rj/16 Przetarg nieograniczony na dostawę Aparatury wykorzystywanej na Bloku Operacyjnym - Aparat RTG z ramieniem C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania: a) Aparat RTG z ramieniem C, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1a do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych, zwany dalej wyposażeniem, 1.2 przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia oraz ochrony radiologicznej pacjenta i użytkownika 1.3 opracowanie i wykonywanie testów akceptacyjnych oraz wykonywanie testów specjalistycznych 1.4 wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia oraz corocznych testów specjalistycznych 1.5 wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia 1.6 Środki ochrony radiologicznej zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia wymieniono w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn 3, 5, 6. 3. Wykonawca w Załączniku nr 1a do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych, powinien w kolumnie pn. Potwierdzenie spełnienia TAK NIE potwierdzić spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, a w kolumnie Parametry oferowane zamieścić opis parametrów oferowanego sprzętu oraz podać numery stron oferty, zawierające potwierdzenie spełnienia każdego parametru. Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia parametrów wymaganych, oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny. 4. Okres realizacji zamówienia należy zaplanować w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy, uwzględniając czas niezbędny na dostawę, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, przeprowadzenie szkoleń i dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Oferowane elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie starsze niż z 2016 roku, kompletne, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1a do SIWZ, po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 6. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012r. poz. 264) z późniejszymi zmianami- tekst jednolity, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 51, poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. 7. Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów odpornych na środki myjące i dezynfekcyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien: a) dostarczyć zorganizowanym przez siebie transportem, zamontować, uruchomić elementy zamawianego wyposażenia, b) wykonać testy akceptacyjne i specjalistyczne c) przeszkolić personel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (zapewnić materiały szkoleniowe na własny koszt) po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Liczbę osób szkolonych określi Zamawiający. Szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu zostaną udokumentowane Protokołami Szkolenia (wzór Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz stosownymi imiennymi zaświadczeniami dla jego uczestników, d) przekazać przed odbiorem przedmiotu zamówienia dokonania wpisu dostarczonego wyrobu do rejestru wyrobów medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu. e) odbiór dokumentowany będzie Protokołem zdawczo-odbiorczym - załącznik nr 7 do SIWZ po dostawie, instalacji, uruchomieniu wyposażenia i przeszkoleniu personelu oraz wykonaniu testów specjalistycznych i akceptacyjnych f) przekazać w trakcie odbioru wymagane przez Zamawiającego dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy, W przypadku przedmiotu zamówienia lub jego elementu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza do składania ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu zakresu, funkcji itp. W przypadku asortymentu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową. 9. Koszty wynikające ze zmian przepisów w toku realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: parametry oceniane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalegdynia.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach