Przetargi.pl
Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego. ZP-PN/46/16.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8635249 , fax. 059 8635249
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Węgrzynowicza 13 13
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8635249, fax. 059 8635249
  REGON: 77090150500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lebork.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego. ZP-PN/46/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy aparatu ultrasonograficznego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 5 oraz Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - Załącznik nr 6 (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty) będące integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełnione załączniki należy dołączyć do oferty. 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie przedmiotowego zamówienia. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 6. Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 9.800,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-lebork.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach