Przetargi.pl
Dostawa detektora promieniowania do aparatu AXIOM Artis dFC wraz z montażem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Profesora Lotha 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8460620, 8460621 , fax. 59 8460621
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
  ul. Profesora Lotha 26 26
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8460620, 8460621, fax. 59 8460621
  REGON: 77090151100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa detektora promieniowania do aparatu AXIOM Artis dFC wraz z montażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa detektora promieniowania do aparatu AXIOM Artis dFC wraz z montażem a także podjęcie próby uruchomienia aparatu i dokonanie sprawdzenia poprawności jego działania po dokonanym montażu. 2. Po dokonaniu montażu Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wpisu do Paszportu Technicznego urządzenia i dostarczyć protokół / raport serwisowy zawierający informację potwierdzającą sprawność urządzenia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na wymienione części gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia protokołu / raportu serwisowego zawierającego informację potwierdzającą sprawność urządzenia. Protokół / raport serwisowy musi być podpisany przez Strony umowy. 4. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się wady (zamontowanych urządzeń) tego samego rodzaju lub tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie wymienić ten element na nowy. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1 Urządzenia medyczne 51000000-9 Usługi instalowania z wyjątkiem oprogramowania komputerowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach