Przetargi.pl
Wykonanie kontroli okresowej rocznej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) w kompleksach administrowanych przez 6 WOG

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-271 Ustka, Lędowo-Osiedle 1N
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 231 377 , fax. 261 231 578
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Lędowo-Osiedle 1N 1N
  76-271 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 261 231 377, fax. 261 231 578
  REGON: 22051541000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.6wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kontroli okresowej rocznej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) w kompleksach administrowanych przez 6 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej rocznej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) w kompleksach administrowanych przez 6 WOG. Zamówienie podzielone jest na 4 zadania: Zadanie I - wykonanie kontroli okresowej rocznej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) w kompleksach wojskowych m. Słupsk, Głobino, Redzikowo administrowanych przez 6 WOG. Zadanie II - wykonanie kontroli okresowej rocznej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) w kompleksach wojskowych m. Ustka administrowanych przez 6 WOG. Zadanie III - wykonanie kontroli okresowej rocznej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) w kompleksach wojskowych m. Wicko Morskie. Jarosławiec administrowanych przez 6 WOG. Zadanie IV - wykonanie kontroli okresowej rocznej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) w kompleksach wojskowych m. Lębork, Łeba administrowanych przez 6 WOG. Kontrolą należy objąć budynki i budowle wraz z sieciami, elementy uzbrojenia terenu, obiekty terenowe, terenową infrastrukturę szkoleniową i stałe urządzenia techniczne wykazane w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713561009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: Zadanie I - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100); Zadanie II - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100); Zadanie III - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100); Zadanie IV - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100); Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu wyłącznie przelewem na rachunek numer 98 1010 1140 0183 8213 9120 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim Oddział w Gdańsku z dopiskiem - Wadium w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie kontroli okresowej rocznej -zadanie nr I* , II*, III*, IV*. *skreślić jeśli nie dotyczy Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium przez inną osobę bądź inny podmiot nie będący Wykonawcą, w treści przelewu należy wpisać oprócz adnotacji z pkt a, również nazwę wykonawcy (firmy), którego oferta będzie zabezpieczona. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. ). Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględnie i nieodwołalnie zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze formę wadium w postaci niepieniężnej należy oryginał dokumentu złożyć w kasie JW 4220. Kasa czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 - 13.30. Kserokopię wniesionego wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Wadium w postaci niepieniężnej winno być oznaczone tytułem bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia (nie może być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych dla zadania I,II,III i IV)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.6wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach