Przetargi.pl
Budowa remizy strażackiej OSP w Klonówce

Gmina Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562 50 67 , fax. (058) 562 46 41
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starogard Gdański
  ul. Sikorskiego 9 9
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstarogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa remizy strażackiej OSP w Klonówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Miejsce usytuowania - dz. nr 130/1, 132, 135 i 86 obręb Klonówka, gmina Starogard Gdański. Nazwa projektu budowlano - wykonawczego : Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną . Zakres robót budowlanych obejmuje budowę : a)budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pow. użytkowej 218,11m2, b)zjazdu z drogi powiatowej - 52,3m2, c)wewnętrznej linii zasilającej, d)przyłącza wody, e)przykanalika i zbiornika szczelnego, f)utwardzonych dojść i dojazdów : 583+62,5+89+16 = 750,5m2, g)ogrodzenia, h)wieży alarmowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna załączona do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych z wykonywaniem robót z jednostkami zarządzającymi infrastrukturą znajdującą się na terenie projektowanego zadania, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych usuniętych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców, umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, koszty wynikające z uzgodnień i decyzji, np. za zajęcie pasa drogowego , protokoły odbiorów technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami dotyczącymi form wnoszenia wadium wynikającymi z zapisów art. 45 ust. 6 - Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 8.3. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 30 dni od terminu składania ofert 8.4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Wadium na Przetarg Budowa remizy strażackiej OSP w Klonówce - na następujące konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, a kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 8.5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniądz należy oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9, Kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, śr 7.15-15.30, pt. od 7.15 -13.00, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 8.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy -Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania Etapu I
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach