Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 celem dostosowania do funkcjonowania w nich Oddziału Dermatologicznego i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Profesora Lotha 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8460620, 8460621 , fax. 59 8460621
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
  ul. Profesora Lotha 26 26
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8460620, 8460621, fax. 59 8460621
  REGON: 77090151100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 celem dostosowania do funkcjonowania w nich Oddziału Dermatologicznego i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - dostosowawczych do przeniesienia i funkcjonowania Oddziału Dermatologicznego i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w budynkach fili szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 w ramach relokacji oddziałów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przy ul. Hubalczyków 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Części III SIWZ. 3. Zakres prac obejmuje również prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak m.in.: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie) oraz wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać także roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych odbywać się będzie w oparciu o zgodę wydaną przez przedstawiciela Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni wszystkie materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 7. Zamawiający wymaga udzielenia: 1) min 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały liczonej od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego. 2) Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres min 12 miesięcy liczonej od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego 3) Gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot umowy zgodnie z gwarancją producenta jednak nie mniej niż 12 m-ce liczonej od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego - gwarancja na urządzenia nie podlega ocenie. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy. Wizję lokalną ustala się na dzień 02.08.2016 r. godz.: 10:00 (hol główny Szpitala przy ul. Mickiewicza 12 w Ustce) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3 400,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach