Przetargi.pl
Modernizacja ul. Wiczlińskiej w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ul. Wiczlińskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji ul. Wiczlińskiej w Gdyni obejmujące: przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, regulację wysokościową istniejących włazów studni, wyznaczenie przejść dla pieszych wraz z wykonaniem azyli, wyznaczenie nowych i odtworzenie istniejących peronów przystankowych, przestawienie słupów i wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach, wycinkę drzew. 2. Zakres robót obejmuje: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) roboty nawierzchniowe, d) konstrukcje nawierzchni, e) roboty wykończeniowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) Projekt budowlano-wykonawczy - branża drogowa, zieleń, elektryczna - załącznik A, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - branża drogowa, zieleń, elektryczna, - załącznik B, c) Przedmiary robót budowlanych: roboty drogowe i zieleń - załącznik C, d) Przedmiar robót budowlanych: roboty elektryczne - załącznik D.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wiczlinska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach