Przetargi.pl
Modernizacja drogi transportu rolnego Sikorzyno, gmina Stężyca

Gmina Stężyca ogłasza przetarg

 • Adres: 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 658 63 31, 685 63 42 , fax. 58 685 63 50
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stężyca
  ul. 9 Marca 7 7
  83-322 Stężyca, woj. pomorskie
  tel. 58 658 63 31, 685 63 42, fax. 58 685 63 50
  REGON: 19167503700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi transportu rolnego Sikorzyno, gmina Stężyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Sikorzyno, gmina Stężyca - odcinek o długości około 2530 mb, średnia szerokość 5 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach