Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej nr 39 o nazwie JEZIORO BIAŁE w Leśnictwie Wdzydze

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6862869 , fax. 58 6862869
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 6
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 6862869, fax. 58 6862869
  REGON: 19003674300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej nr 39 o nazwie JEZIORO BIAŁE w Leśnictwie Wdzydze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej nr 39 o nazwie JEZIORO BIAŁE o długości około 2.555,00 m, przebiegającej przez teren Leśnictwa Wdzydze. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana, zgodnie z adresem leśnym, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w Leśnictwie Wdzydze na obszarze oddziałów: 428, 429, 430, 431, 448, 449, 450. Zgodnie z powszechną ewidencją gruntów, przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze Gminy Kościerzyna, w obrębie ewidencyjnym Wdzydze, na działkach ewidencyjnych nr 569, 570, 571, 572, 573, 574, 584, 585, 587, 588. 2. W wyniku przebudowy drogi, o której mowa powyżej, przedmiot zamówienia winien składać się z nawierzchni na jezdni, poboczach, mijankach i skrzyżowaniach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu na podbudowie z optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnia wraz z podbudową winny być przebudowane na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym. Przedmiot zamówienia winien mieć grubość nawierzchni po zagęszczeniu 20 cm i szerokości korony drogi 4,50 m. 3. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 11 do SIWZ oraz w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, na który składają się: a) opis techniczny, b) wykazy: tabela robót ziemnych, powierzchnia mijanek i powierzchnia skrzyżowań. c) plan orientacyjny - rys. 1.0, d) plan sytuacyjny - rys. 2.1-2.7, e) przekroje podłużne - rys. 3.1-3.8, f) przekroje poprzeczne - rys. 4.1-4.2, g) przekroje normalne - rys. 5.0. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją budowlaną, o której mowa w ppkt. 1) powyżej, podstawą wykonania inwestycji (zamówienia publicznego) i sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawców jest projekt budowlany. 5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w celu ustalenia niezbędnych informacji o zamówieniu, mających wpływ na sporządzenie oferty, dokonał wizji lokalnej obiektu budowlanego objętego niniejszym zamówieniem. 6. Prace wykonane na przedmiocie zamówienia muszą być zgodne z prawem budowlanym, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi realizacji robót zawartych w przedmiarze robót. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją projektową (techniczną). Materiały muszą wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2014r., poz. 883 z późn. zm.). 8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności. 9. Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Warunki gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w karcie gwarancji jakości, która stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Wykonawca, któremu będzie udzielone zamówienie publiczne, będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji. 10. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją budowlaną nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu budowy / robót budowlanych. Urządzenie terenu budowy, jego zabezpieczenie, Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach kosztów ogólnych. 11. Odbiór robót zanikowych bądź ulegających zakryciu będzie wykonany na podstawie protokołu odbioru robót zanikowych / ulegających zakryciu. 12. Każdy odbiór częściowy robót budowlanych oraz odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.300,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy trzysta 00/100). 2) Wykonawca musi wnieść wadium przed terminem upływu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. O/Starogard Gdański, numer rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0040 3720; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014r., poz. 1804, z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego (wpłaty gotówkowe dokonywane w kasie Nadleśnictwa Kościerzyna). 4) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, o którym mowa w pkt. 2), jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem tego terminu. 5) W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w pkt. 3) lit. b), c), d), e), Wykonawca wnosi wadium przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 15:00. Tak wnoszone wadium musi znaleźć się w kasie przed upływem terminu określonego w pkt. 2). 6) Poręczenie i gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ, wynoszący 30 dni oraz muszą zawierać zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości i rękojmia za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_koscierzyna/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach