Przetargi.pl
Przebudowa drogi osiedlowej na ul. Leśnej w Damnicy

Urząd Gminy w Damnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, ul. Górna 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8113046 , fax. 059 8484435
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Damnicy
  ul. Górna 1 1
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 059 8113046, fax. 059 8484435
  REGON: 00053490200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.damnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi osiedlowej na ul. Leśnej w Damnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy drogi o długości 271,97 m, tj. nawierzchnię jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. Nawierzchnie na kruszywie łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm oraz podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. W zakres robót wchodzi: - Rozbiórka istniejących nawierzchni - Wykonanie podbudowy - Wykonanie nawierzchni z kostki grubości 8cm wraz z obrzeżami o opornikami. - roboty wykończeniowe - regulacja pionowa studni i zaworów (zawory wodomierzowe - 10 szt., studnie teletechniczne - 3 szt.) - zabezpieczenie kabla teletechnicznego Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem uzyskania szczegółowych informacji koniecznych do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały. Załączona dokumentacja nie pokrywa się w całości z planowanym zakresem zamówienia. Zakres obejmuje odcinek C-D projektu, bez utwardzenia dz. nr 229/15. Zamiast tego na długości zjazdu przewidziano wykończenie zgodnie z pozostałym zakresem - opornikiem betonowym. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: 1. Organizację terenu budowy wytyczenie obiektów w terenie w zakresie zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia 2. Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. -Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały powinny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikat zgodności i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztorysu powykonawczego. 4. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.damnica.ibip.pl/public/?id=190937
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach