Przetargi.pl
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie

Urząd Gminy Wejherowo ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6779701 , fax. 058 6779700
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wejherowo
  Os. Przyjaźni 6 6
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6779701, fax. 058 6779700
  REGON: 00054511300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugwejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie - etap 1, od km 0+000,00 do km 0+291,50 tj. od ul. Grabowej do zjazdu na dz. 10/2 (włącznie) w Zbychowie. 2. Zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje miedzy innymi: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 2) oznakowanie terenu budowy, 3) zajecie i odbiór pasa drogowego przez Zarządcę drogi, 4) roboty rozbiórkowe, 5) roboty ziemne, 6) zabezpieczenie istniejących kabli, 7) wykonanie opaski z kostki betonowej niefazowanej szarej o szerokości od 1,25 do 2,0 m, 8) wykonanie chodnika z kostki betonowej niefazowanej szarej o szerokości od 1,5 m, 9) wykonanie zjazdów z kostki betonowej szarej, wydzielonych od chodnika kostką grafitową (łuki) w formie pasów 10) dowiązanie zjazdów do istniejącego terenu, 11) wykonanie poboczy, 12) wykonanie muld trawiastych, 13) wykonanie poszerzenia na jezdni, 14) regulację elementów naziemnych sieci podziemnych, 15) humusowanie z obsianiem trawą, 16) wykonanie progów zwalniających na jezdni z kostki betonowej czerwonej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, 17) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą z pomiarem powykonawczym zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugwejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach