Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dróg i chodników wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

Gmina Krokowa ogłasza przetarg

 • Adres: 84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 675 41 00 , fax. 0-58 675 41 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krokowa
  ul. Żarnowiecka 29 29
  84-110 Krokowa, woj. pomorskie
  tel. 0-58 675 41 00, fax. 0-58 675 41 01
  REGON: 19167552800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krokowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dróg i chodników wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych, obejmujących wszystkie branże, wraz z opracowaniami wynikającymi z odrębnych przepisów, służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami inwestorskimi, dla obiektów: 1) Zadanie nr 1 - Żarnowiec, ulice: Łubinowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Na Stoku, Wiśniowa 2) Zadanie nr 2 - Sławoszyno, ulice: Łąkowa, Cicha, Morska, Kwiatowa, Zielona, Słoneczna i Św. Jana 3) Zadanie nr 3 - Wierzchucino, ulice: Świerkowa, Słoneczna, Nowa, Kaszubska, Leśna, Morska 4) Zadanie nr 4 - Chodnik Krokowa-Jeldzino 5) Zadanie nr 5 - Chodnik przy drodze powiatowej w Lisewie 6) Zadanie nr 6 - Chodnik Karlikowo - droga wojewódzka nr 218
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: - na część nr 1 - 1 000 zł, - na część nr 2 - 1 000 zł, - na część nr 3 - 1 000 zł, - na część nr 4 - 250 zł, - na część nr 5 - 500 zł, - na część nr 6 - 250 zł,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krokowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach