Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy oświetlenia drogowego

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy oświetlenia drogowego. 1. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy oświetlenia drogowego w zakresie następujących części zamówienia: Część I - Chwaszczyno ul. Leśna (długość ok. 720 m); Część II - Banino ul. Polna, ul. Radosna, ul. Słoneczna, ul. Miła, ul. Tęczowa, ul. Szczęśliwa (długość ok. 2450 m); Część III - Żukowo ul. Słowackiego (długość ok. 660 m); Część IV - Miszewko ul. Brzozowa (długość ok. 650 m) wraz z przygotowaniem dokumentów i wniosków w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji). 2. Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje: 1) projekty budowlane, 2) projekty wykonawcze, 3) kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów dla budowy (ZZK), 4) przedmiary robót, 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) aktualizację kosztorysu inwestorskiego (dwukrotnie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zukowo.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach