Przetargi.pl
Sukcesywny zakup alkoholu izpropylowego na potrzeby produkcji PIGB Pomerania w Czarnem

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 36 79 , fax. 59 833 24 30
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
  ul. Pomorska 1 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 833 36 79, fax. 59 833 24 30
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospdarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup alkoholu izpropylowego na potrzeby produkcji PIGB Pomerania w Czarnem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa alkoholu izopropylowego (czysty technicznie 95%) w odpowiednich opakowaniach przystosowanych do przewozu i przechowywania alk. izop. o pojemności max 1000 l ( jednak nie mniejszych niż 200 l) przeznaczonego do druku offsetowego na potrzeby produkcji PIGB Pomerania. Zamówienie obejmować będzie zakup alkoholu w ilości 5000 l. W związku z tym, że ilość zużywanego alkoholu uzależniona jest od bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega, iż podana ilość w niniejszym punkcie jest szacunkowa i może ulec zmianie. W związku z tym rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych ilości alkoholu. Dostawy odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i BHP Zakres zamówienia może być pomniejszony o 40 % ogólnej wartości zamówienia ( tj. zrealizowany w 60%). Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Dostawą objęta jest siedziba Zamawiającego w Czarnem ul. Pomorska 1. Dowóz na koszt i ryzyko wykonawcy w odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach przed uszkodzeniami przystosowanych do przewozu substancji niebezpiecznych. Dostawy realizowane sukcesywnie na podstawie bieżących zamówień składanych droga elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243220007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach