Przetargi.pl
MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zadanie 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w Przyjaźni (działka nr 66) Zadanie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Adm. Karwety w Miszewku (działki nr 93, 85/1, 94/9) Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej w Łapinie Kartuskim (działka nr 36/2) Zadanie 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeromskiego w Chwaszczynie (działka nr 706/1)

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zadanie 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w Przyjaźni (działka nr 66) Zadanie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Adm. Karwety w Miszewku (działki nr 93, 85/1, 94/9) Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej w Łapinie Kartuskim (działka nr 36/2) Zadanie 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeromskiego w Chwaszczynie (działka nr 706/1)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia pn.: MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zadanie 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w Przyjaźni (działka nr 66) Zadanie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Adm. Karwety w Miszewku (działki nr 93, 85/1, 94/9) Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej w Łapinie Kartuskim (działka nr 36/2) Zadanie 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeromskiego w Chwaszczynie (działka nr 706/1). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale II pkt I specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby oferta została zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 zł (patrz rozdział I pkt VIII SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zukowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach