Przetargi.pl
Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Leśna 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8222529 , fax. 059 8222529
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Leśna 1 1
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 059 8222529, fax. 059 8222529
  REGON: 77098319900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2014 roku na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Miastku w oparciu o sprzęt własny Wykonawcy tj: 1) samochód samowyładowczy o ładowności 6 - 8 t - 1 szt , 2) samochód samowyładowczy o ładowności 18 -24 t - 1 szt, 3) koparko - ładowarka z łyżką dwudzielną - 1 szt, 4) koparka kołowa z łyżką skarpową o szerokości min. 2,0 m 1- szt. Zakłada się następujące wykorzystanie jednostkowe: - samochód samowyładowczy o ładowności 6 - 8 t -880 godzin, - samochód samowyładowczy o ładowności 18 - 24 t - 40 godzin, - koparko - ładowarka z łyżką dwudzielną - 80 godzin, - koparka kołowa z łyżką skarpową o szerokości min. 2,0 m - 580 godzin. Usługi sprzętowe będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego. Sprawny sprzęt będzie dostępny dla Zamawiającego w ciągu 2 godzin od powiadomienia Wykonawcy. W oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający gwarantuje realizację usług sprzętowych o wartości 70 % ceny umownej, natomiast 30 % tej ceny będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdpbytow.pomorskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach