Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY PODŁÓŻ BAKTERIOLOGICZNYCH I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5727331 , fax. 058 5727331
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
  ul. dr A. Jagalskiego 10 10
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 058 5727331, fax. 058 5727331
  REGON: 19146700800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY PODŁÓŻ BAKTERIOLOGICZNYCH I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy podłóż bakteriologicznych i testów diagnostycznych przez okres 24 miesięcy, w rodzaju i ilościach szczegółowo określonych w SIWZ, w tym: - Zadanie 1 - gotowe podłoża stałe, płynne i testy diagnostyczne - 34.860 szt., 90 butelek, 10 probówek, 700 testów, - Zadanie 2 - testy do diagnostyki biegunek - 1325 szt., - Zadanie 3 - podłoża suche i chromogenne na płytkach oraz test lateksowy do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego - 20 op., 10.800 szt., 180 oznaczeń CPV - 33.69.62.00 - 7 (Odczynniki do badania krwi), - 33.69.65.00 - 0 (Odczynniki laboratoryjne)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336962007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.wejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach