Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Parzęczew w sezonie 2013/2014.

Gmina Parzęczew ogłasza przetarg

 • Adres: 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 718 60 95 , fax. 42 7186066
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parzęczew
  ul. Południowa 1 1
  95-045 Parzęczew, woj. łódzkie
  tel. 42 718 60 95, fax. 42 7186066
  REGON: 47205781000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parzeczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Parzęczew w sezonie 2013/2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Parzęczew poprzez odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych. Postępowanie składa się z 7 zadań: A) zadanie nr 1 odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Florentynów, Mariampol, Tkaczewska Góra, Pustkowa Góra, (na zachód od linii kolejowej PKP) Szacowana liczba godzin odśnieżania - 160 B) zadanie nr 2 odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Ignacew Folwarczny, Skórka, Śniatowa Szacowana liczba godzin odśnieżania - 200 C) zadanie nr 3 odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Mrożewice, Opole, Trojany, oraz Wielka Wieś Szacowana liczba godzin odśnieżania - 200 D) zadanie nr 4 odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Parzęczew, Chrząstów Wielki, Różyce, Różyce Żmijowe oraz Leźnica Wielka - Osiedle Szacowana liczba godzin odśnieżania - 200 E) zadanie nr 5 odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Śliwniki Szacowana liczba godzin odśnieżania - 80 F) zadanie nr 6 odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Chociszew, Mikołajew, Ignacew Rozlazły, Bibianów, Wytrzyszczki Szacowana liczba godzin odśnieżania - 120 G) zadanie nr 7 odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Kowalewice, Orła, Pustkowa Góra (na wschód od linii kolejowej) Szacowana liczba godzin odśnieżania - 100 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania W ramach poszczególnych części Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Świadczenia usług odśnieżania we wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby. Praca ta nie jest pracą stałą, nośniki i sprzęt wzywane są do pracy w zależności od potrzeb. 2. Świadczenia zakresu usług zgodnie z szczegółową lokalizacją pracy określoną każdorazowo przez dyżurującego koordynatora z Urzędu Gminy w Parzęczewie. 3. Przystąpienia do świadczenia usług na każde wezwanie koordynatora i w ciągu 60 minut od momentu powiadomienia. Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, tzn. ma on obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego na własny koszt. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej jak 1 raz w miesiącu lub fakturą końcową. Pierwsza faktura za wykonanie usługi wystawiona zostanie po dniu 31 grudnia 2013r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parzeczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach