Przetargi.pl
Dostawa nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP - ZP/142/2013

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2711188, 2711069 , fax. 42 2711187
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
  ul. Rzgowska 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2711188, 2711069, fax. 42 2711187
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych dla Instytutu CZMP - ZP/142/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Pakiet 1 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, monofilamentowe, barwione - 2436 saszetek
  Pakiet 2 - Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, na bazie glikolidu, plecione, powlekane, barwione, podtrzymujące tkankę od 28 do 35 dni, wchłaniające się od 56 do 70 dni - 744 saszetki
  Pakiet 3 - Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, na bazie glikolidu, plecione, powlekane, niebarwione, podtrzymujące tkankę do 14 dni, wchłaniające się do 42 dni - 48 saszetek
  Pakiet 4 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, jedwabne, plecione/skręcane, powlekane, barwione, czarne - 1908 saszetek
  Pakiet 5 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe, monofilamentowe, barwione - 1560 saszetek
  Pakiet 6 - Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, barwione, podtrzymujące tkankę min. 21 dni, wchłaniające się 90-120 dni - 504 saszetki
  Pakiet 7 - Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, niebarwione, podtrzymujące tkankę min. 21 dni, wchłaniające się 90-120 dni - 1644 saszetki
  Pakiet 8 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, plecione, powlekane polibutylanem, barwione - 1164 saszetki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach