Przetargi.pl
Dostawa skanera dziełowego ze stołem oraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-479 Łódź, ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 616 27 45 , fax. 0-42 616 27 48
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
  ul. Elizy Orzeszkowej 31/35 31/35
  91-479 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 616 27 45, fax. 0-42 616 27 48
  REGON: 01741779300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa skanera dziełowego ze stołem oraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, położonej w Łodzi przy ul. E. Orzeszkowej 31/35 fabrycznie nowego, kompletnego i sprawnego technicznie skanera dziełowego z: ergonomicznym stołem roboczym pod skaner, zestawem komputerowym wraz z oprogramowaniem do skanowania oraz przeszkolenie maksymalnie 7 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego skanera i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach ujętych w punkcie 2 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w kolumnie Minimalne wymagane parametry techniczne urządzenia i okresu trwania gwarancji. Podane w załączniku parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych parametrach. Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą dostać materiały drukowane w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. Skaner dziełowy oraz zestaw komputerowy musi posiadać certyfikat CE zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2007 r. Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089). Skaner dziełowy ze stołem oraz zestaw komputerowy musi być objęty gwarancją, której szczegółowe warunki określi umowa o udzielenie zamówienia, zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302161100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipn.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach