Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2016 roku

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-221 Rokiciny, ul. Tomaszowska 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7195010 , fax. 44 7195012
 • Data zamieszczenia: 2015-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
  ul. Tomaszowska 9 9
  97-221 Rokiciny, woj. łódzkie
  tel. 44 7195010, fax. 44 7195012
  REGON: 59064822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic i placów na terenie Gminy rokiciny w 2016 roku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) likwidację negatywnych skutków zimy na drogach i placach, których właścicielem oraz zarządcą jest Gmina Rokiciny tj. negatywnych skutków opadów śniegu, zamarzającego deszczu i gołoledzi oraz negatywnych skutków mrozu i niskich temperatur, poprzez przyjęcie na siebie przez Wykonawcę obowiązku odśnieżania dróg i placów, o których mowa, i obowiązku likwidacji śliskości tych dróg i placów oraz obowiązku zapewnienia przejezdności dróg, i obowiązku zlikwidowania bądź znacznego zmniejszenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanych zimowymi warunkami atmosferycznymi, b) prowadzenie działań, o których mowa wyżej pod lit. a, przez całą dobę, w dni robocze i święta, we wszystkich warunkach atmosferycznych, takich jak: opady śniegu, śnieżyce, zadymki śnieżne, zamarzający deszcz, mróz, niskie temperatury, gołoledź itp., c) zapewnienie i stosowanie przez Wykonawcę materiałów - tj. piasku i soli - zapobiegających i likwidujących śliskość na jezdniach i placach, d) W ramach wynagrodzenia Wykonawca obowiązany jest - na wezwanie Zamawiającego - do pełnienia całodobowych dyżurów, celem zrealizowania zadań określonych przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.500,00 zł (słownie złotych dwa tysiące pięćset 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PBS Tomaszów Maz./Filia Rokiciny 94 8985 0004 0090 0905 2777 0103 z adnotacją wadium - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2016 roku 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2015-11-23, sposób przekazania: sposób przekazania 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PBS Tomaszów Maz./Filia Rokiciny 94 8985 0004 0090 0905 2777 0103 z adnotacją: wadium na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2016 roku 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko?wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia sprzetu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rokiciny.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach