Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8144201 , fax. 046 8142628
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8144201, fax. 046 8142628
  REGON: 00052648100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 3.1. Zakres usług obejmuje: 3.1.1. Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta w okresie zimowym i letnim polegać będzie na: 1) W okresie zimowym:- bieżącym odśnieżaniu, - zwalczaniu śliskości i gołoledzi w czasie i w sposób zapewniający bezpieczne i nie utrudnione poruszanie się pieszych, -usuwaniu śniegu z miejsc przylegania chodnika do jezdni połączonego z przejściem dla pieszych, - odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi w obrębie wiat przystankowych, - wywożenie nadmiaru śniegu na bieżąco, w przypadku braku śniegu: zamiatanie, zbieranie odpadów i wywóz ich na miejskie wysypisko w Pukininie. Materiały do zimowego utrzymania ciągów pieszych zapewnia Wykonawca. W przypadku bezśnieżnej zimy, wykonywanie zakresu prac jak w okresie letnim. 2) W okresie letnim:- uprzątnięciu pozimowych środków uszorstniających i innych nieczystości z ciągów pieszych na pełnej ich szerokości, - bieżącym utrzymaniu czystości ciągów pieszych i wiat przystankowych poprzez mycie oszklonych elementów wiat na bieżąco, zamiatanie i zbieranie odpadów wraz z ich wywózką do ZGO Pukinin, - dokonywaniu oprysków herbicydami, celem likwidacji wyrastającej trawy i chwastów na chodnikach, przy obrzeżach i krawężnikach wg potrzeb, - uprzątnięciu opadłych liści i kwiatostanów, gałęzi i wiatrołomów wraz z transportem do ZGO Pukanin, - usuwaniu plam z tłuszczów i związków chemicznych wg potrzeb, - usuwaniu martwych zwierząt i transport do miejsca ich dozwolonej utylizacji. 3.2. Zamówienie należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego (zamiatarka mechaniczna itp.) oraz środków transportu do wywozu zebranych nieczystości. W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się zamiatanie tradycyjne. Uwaga! Na chodnikach dopuszcza się tylko urządzenia mechaniczne lekkie tzn. fabrycznie wyprodukowane z przeznaczeniem do użytkowania na chodniki i ciągi piesze nie powodujące uszkodzenia ich nawierzchni. 3.3. Uzyskane w procesie omiatania i oczyszczania odpady stałe Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy do Zakładu Gospodarki Odpadami Aquarium Sp. z o.o. w Pukininie. 3.4. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie. 3.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia robót. 3.6.Załącznik nr 1 w postaci wykazu ciągów pieszych i obiektów objętych kontraktem stanowi integralną część SIWZ oraz umowy. Uwaga! Dodatkowe warunki: Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie w terenie warunków zamówienia, celem uzyskania wszelkich informacji technicznych do przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego dotyczącego zakresu wykonywania usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawamazowiecka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach