Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Zduńska Wola w sezonie 2016/2017

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 825 02 00 , fax. 43 825 02 02
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  ul. Stefana Złotnickiego 12 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 825 02 00, fax. 43 825 02 02
  REGON: 00059842800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Zduńska Wola w sezonie 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Zduńska Wola w sezonie 2016/2017z podziałem na części: 1)Rejon nr I północny (od ul. Łaskiej i Sieradzkiej na północ), 29 km nawierzchni twardych, 9,5 km nawierzchni pozostałych 2)Rejon nr II południowy (od ul. Łaskiej i Sieradzkiej na południe) 24 km nawierzchni twardych, 33 km nawierzchni pozostałych 3)Rejon nr III- os. Karsznice 7 km nawierzchni twardych, 16 km nawierzchni pozostałych Podział zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ (mapa Zduńskiej Woli) Usługi polegające na oczyszczaniu dróg oraz ciągów pieszych ze śniegu, błota pośniegowego oraz podejmowania działań w zakresie likwidacji śliskości na drogach oraz ciągach pieszych spowodowanej czynnikami atmosferycznymi (np. opady śniegu, gołoledź). Świadczenie usług na drogach gminnych - według standardu drugiego na ulicach twardych i trzeciego standardu na pozostałych (zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych) - oraz ciągach pieszych na terenie Miasta Zduńska Wola Wykonawca obowiązany jest do udostępnienia na co najmniej 2 stanowiskach komputerowych Zamawiającego możliwości: - monitorowania położenia pojazdów realizujących przedmiot zamówienia (w oparciu o system pozycjonowania satelitarnego), - dczytu danych archiwalnych z trasy pojazdów realizujących przedmiot zamówienia (w oparciu o system pozycjonowania satelitarnego). Zamawiający przez stanowisko komputerowe rozumie posiadany przez Zamawiającego zestaw komputerowy składający się z komputera klasy PC, monitora 19cali, klawiatury, myszki oraz łącza internetowego realizowanego za pośrednictwem lokalnej sieci ethernet. Komputer posiada dysk twardy, pamięć operacyjną 4GB, Intel(R) Core(TM) i3-3220CPU 3.30 GHz, 64-bitowy system operacyjny Windows 7 Professional. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 7640,00 złotych (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100), przy czym wysokość wadium dla poszczególnych części wynosi: Rejon nr I północny (od ul. Łaskiej i Sieradzkiej na północ) 2800 zł Rejon nr II południowy (od ul. Łaskiej i Sieradzkiej na południe) 2800 zł Rejon nr III - os. Karsznice. 2040 zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275,z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 4.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 5.Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale XI SIWZ. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdunskawola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach