Przetargi.pl
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 - II postępowanie.

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 78 00 , fax. 43 6782701
 • Data zamieszczenia: 2015-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
  ul. Łęczycka 16 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 78 00, fax. 43 6782701
  REGON: 73093482600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 - II postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 - II postępowanie z podziałem na 11 (jedenaście) zadań (części): Zadanie 1: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo - piaskarki - szt. 1. Zakres robót będzie obejmował zwalczanie śliskości przy użyciu materiału powierzonego przez Zamawiającego oraz odśnieżanie na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 3 500,0 km. Zadanie 2: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo - piaskarki - szt. 1. Zakres robót będzie obejmował zwalczanie śliskości przy użyciu materiału powierzonego przez Zamawiającego oraz odśnieżanie na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 3 500,0 km. Zadanie 3: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo - piaskarki - szt. 1. Zakres robót będzie obejmował zwalczanie śliskości przy użyciu materiału powierzonego przez Zamawiającego oraz odśnieżanie na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 3 500,0 km. Zadanie 4: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługa średniego na nośniku samochodowym - szt. 1. Zakres robót będzie polegał na odśnieżaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 2 500,0 km. Zadanie 5: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu równiarki - szt. 1. Zakres robót będzie polegał na odśnieżaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 175,00 godz. Zadanie 6: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu równiarki - szt. 1. Zakres robót będzie polegał na odśnieżaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 175,00 godz. Zadanie 7: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu spycharki - szt. 1. Zakres robót będzie polegał na odśnieżaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 100,00 godz. Zadanie 8: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu spycharki - szt. 1. Zakres robót będzie polegał na odśnieżaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 100,00 godz. Zadanie 9: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu koparko - ładowarki - szt. 1. Zakres robót będzie obejmował załadunek materiałów uszorstniających na podstawione środki transportu w miejscowości Poddębice i w miejscowości Uniejów, jak również odśnieżanie na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 200,00 godzin. Zadanie 10: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu koparko - ładowarki - szt. 1. Zakres robót będzie obejmował załadunek materiałów uszorstniających na podstawione środki transportu w miejscowości Poddębice i w miejscowości Uniejów, jak również odśnieżanie na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 200,00 godzin. Zadanie 11: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługa wirnikowego - szt. 1. Zakres robót będzie obejmował odśnieżanie na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego. Planowana ilość pracy - 200,00 godzin. Świadczenie usług na poszczególnych zadaniach obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby (również w niedziele i święta). Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty częściowe należy składać na poszczególne - wybrane zadania ( jedno lub kilka) lub na całość. 3.Zimowe utrzymanie będzie prowadzone na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego (zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg), zgodnie z umową i szczegółową specyfikacją zimowego utrzymania powiatowych ciągów drogowych. 4.Wykonawca wyposaży sprzęt w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 5.Podstawienie przez Wykonawcę sprzętu zaopatrzonego w materiały pędne wraz z obsługą nastąpi bezzwłocznie, od chwili otrzymania wezwania. 6.Wezwanie będzie następować każdorazowo na telefon Wykonawcy w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach i potrzeb kierującego zimowym utrzymaniem - dyżurnego. 7.Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. ma on obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego. Wszelkie awarie sprzętu Wykonawcy usuwane będą na jego koszt. 8.Czas usługi rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia się Wykonawcy do miejsca wskazanego przez dyżurnego, który go wezwał. Zgłoszenie się do usługi bez wezwania dyżurnego lub wykonanie innego zakresu niż wynikający z dyspozycji dyżurnego, nie będzie zapłacone przez Zamawiającego. 9.Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia usługi określonego przez dyżurnego. 10.Wspólny słownik zamówień: CPV 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania; 90.63.00.00-2- usługi usuwania oblodzeń. 11.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawców. 12.Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1ustawy Pzp., powołuje się zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest do podania nazw (firm) tych podmiotów oraz zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 13.Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych realizacją zamówienia na określonych w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. 14.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 17.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 18.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 19.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia publicznego - złoty polski [PLN]. 20.Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. 21.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach