Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie powierzchni dachów budynków kompleksu EC1 Łódź- Miasto Kultury

"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 638 59 53 , fax. 42 638 59 58
 • Data zamieszczenia: 2015-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi
  ul. Targowa 1/3 1/3
  90-022 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 59 53, fax. 42 638 59 58
  REGON: 10052223800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie powierzchni dachów budynków kompleksu EC1 Łódź- Miasto Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie powierzchni dachów budynków kompleksu EC1 Łódź- Miasto Kultury. Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu usług w zakresie odśnieżania dachów budynków kompleksu EC1 Łódź- Miasto Kultury wraz z usuwaniem sopli i nawisów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku do SIWZ. Łączna powierzchnia dachów wynosi 10 031,72 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100). FORMA, TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A Oddział w Łodzi numer rachunku: 02 1020 3352 0000 1602 0221 0482 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą PZP. 5.Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM postępowanie nr ZP/15/PN/2015. 6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zaleca się, aby zawierała ona następujące elementy: 1)oznaczenie dającego zlecenie, beneficjenta gwarancji - tj. Zamawiającego, gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, w tym w szczególności określenie podmiotu składającego ofertę (Wykonawcy) - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazanie wszystkich tych podmiotów (wykonawców), 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą), 5)nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie, że: a)Wykonawca (którykolwiek z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP lub b)Wykonawca (którykolwiek z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP lub c)Wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP lub d)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), którego oferta została wybrana, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 6)Postanowienia pkt 5 powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w pkt. 2e. 7)Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3.UTRATA WADIUM Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej - wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art.46 ust. 4a oraz art.46 ust. 5 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ec1lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach