Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2015/2016

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8144201 , fax. 046 8142628
 • Data zamieszczenia: 2015-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8144201, fax. 046 8142628
  REGON: 00052648100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania 46,35 km a od dnia 01.01.2016r. 47,355 km dróg gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 1) odśnieżanie ulic, parkingów oraz zatok postojowych, 2) zwalczanie śliskości i gołoledzi ulic, parkingów oraz zatok postojowych, 3) w przypadku dobrych warunków atmosferycznych w dniach, w których nie prowadzi się akcji zimowego utrzymania dróg - utrzymanie czystości ulic, parkingów oraz zatok postojowych poprzez mechaniczne zamiatanie, 4) wywóz nadmiaru śniegu w razie konieczności na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Zamawiający w trakcie trwania przedmiotu umowy wyda zlecenie wywozu nadmiaru śniegu z miasta (z miejsc wskazanych przez Zamawiającego). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości przystąpienia do akcji Zima, na co składa się: 1) utrzymanie gotowości sprzętu służącego do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego, 3) zabezpieczenie materiałów do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego monitoringu stanu dróg z uwzględnieniem opadów śniegu i śliskości tych dróg oraz do przedstawienia Zamawiającemu sporządzonych raportów w celu potwierdzenia przez Zamawiającego ich zgodności ze stanem rzeczywistym. Wykaz ulic objętych kontraktem (załącznik nr 1) stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena za 1 m3 wywiezionego śniegu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawamazowiecka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach