Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice objętych w okresie zimowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Gmina Poddębice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678-25-80 , fax. 43 678 39 95
 • Data zamieszczenia: 2015-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poddębice
  ul. Łódzka 17/21 17/21
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678-25-80, fax. 43 678 39 95
  REGON: 00052427500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice objętych w okresie zimowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice objętych w okresie zimowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania: Część 1 - Zimowe utrzymanie ulic będących w zarządzie Gminy Poddębice, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej oraz ich odśnieżaniu zgodnie ze standardami i kolejnością zimowego utrzymania nawierzchni drogowych na terenie miasta Poddębice Część 2 - Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy Poddębice, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej oraz odśnieżaniu dróg zgodnie ze standardami i kolejnością zimowego utrzymania nawierzchni drogowych na terenie wiejskim Gminy Poddębice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku do SIWZ nr 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: poddebice.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach