Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 173/175
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8372247
 • Data zamieszczenia: 2015-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
  ul. Jana Pawła II 173/175
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8372247
  REGON: 75015218900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdit.lowicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w codziennej dyspozycyjności nośnika wraz z kierowcą bądź sprzętu wraz z operatorem. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 2710, 2734, 5118, 2717, 2746, 2737, 2706, 2707, 2708, 2709, 2119, 2724, 2727, 2120, 2729, 2730, 2731 2732, 2100, 2736, 2738, 2739, 2740, 2735, 2742, 2743, 2744 - łącznie 203,87 km tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w codziennej dyspozycyjności nw. nośnika wraz z kierowcą bądź sprzętu wraz z operatorem: a)zapewnienie dwóch nośników z napędem na dwie lub trzy osie z zamontowanymi pługami do odśnieżania dróg oraz piaskarkami do zwalczania śliskości zimowej. b)zapewnienie trzech ciągników o minimalnej mocy 120 KM z zamontowanymi pługami. c)zapewnienie ładowacza do sporządzania mieszanki piaskowo - solnej oraz jej załadunku. 3)Każdy kierowca ma obowiązek posiadania telefonu. 4)Wymagane jest oznakowanie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową. 5)Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 6)Szczegółowy opis zadania znajduje się w zestawieniu asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin rozpoczęcia zlecanych prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdit.lowicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach