Przetargi.pl
Dostawa materiałów stolarskich

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2516166 , fax. 042 2516166
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
  ul. Kniaziewicza 1/5 1/5
  91-347 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 2516166, fax. 042 2516166
  REGON: 47121973600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieganski.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów stolarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów stolarskich - 5 pozycji asortymentowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441910005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bieganski.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach