Przetargi.pl
Zimowe utrzymaie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8223947 , fax. 043 8279080
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
  Plac Wojewódzki 3 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8223947, fax. 043 8279080
  REGON: 73093855700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymaie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 nw. sprzętem i materiałem do uszarstniania nawierzchni dróg i chodników: zad.2 nośnik samochodowy z pługiem i posypywarką wraz z materiałem - szt.1 zad.3 nośnik samochodowy z pługiem i posypywarką wraz z materiałem - szt.1 zad.5 nośnik samochodowy z pługiem i posypywarką wraz z materiałem - szt.1 zad.6 nośnik samochodowy z pługiem i posypywarką wraz z materiałem - szt.1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) wykonawca musi spełniać wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych b) wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do powierzonych im stanowisk, c) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat należycie zrealizował 1 zadanie związane z prowadzeniem akcji zimowej minimum na drogach powiatowych bądź gminnych, d) wykonawca musi wykazać, że posiada (własny bądź dzierżawiony) sprzęt wymagany do realizacji poszczególnych zadań .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczenia 2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonania zamówienia: - aktualny dokument (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w zakresie objętym zamówieniem, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek, i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, - aktualną informacje z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualną informację z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) dokumenty potwierdzające warunek posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, - wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia, - dane o doświadczeniu wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat poświadczone dokumentami potwierdzającymi o ich należytym wykonaniu. - polisa, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip-pzd.spsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach