Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obiektu Sądu Rejonowego w Opocznie mieszczącego się przy ul. Biernackiego 20.

Sąd Rejonowy w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Edmunda Biernackiego 20
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-44 755 71 01 , fax. 0-44 755 71 01
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Opocznie
  ul. Edmunda Biernackiego 20 20
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 0-44 755 71 01, fax. 0-44 755 71 01
  REGON: 00032239900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opoczno.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sąd - sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obiektu Sądu Rejonowego w Opocznie mieszczącego się przy ul. Biernackiego 20.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obiektu Sądu Rejonowego w Opocznie mieszczącego się przy ul. Biernackiego 20. I. Do obowiązków pracowników ochrony w szczególności należy: 1. Działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektu. 2. Działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, w szczególności kradzieżom, włamaniom, dewastacjom i innym formom wyprowadzania mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń. 3. Niezwłoczne powiadamianie przełożonych, a w razie konieczności organy ścigania o zaistniałych faktach kradzieży, zniszczenia i uszkodzeniach mienia lub innych ważnych wydarzeniach. 4. Świadczenie usług polegających na wpuszczaniu i wypuszczaniu pracowników Zamawiającego, przechowywaniu i wydawaniu kluczy, wpuszczaniu i wypuszczaniu interesantów oraz udzielaniu im informacji na temat rozmieszczenia wydziałów 5. Niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren siedziby Zamawiającego, wzywanie do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu względnie zakłócania porządku. 6. Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionego obiektu wszelakiego sprzętu. 7. Prowadzenie ewidencji pracowników Zamawiającego przebywających na terenie obiektu po upływie regulaminowego czasu pracy. 8. Ochrona obiektu przed wszystkimi działaniami niepożądanymi, zwłaszcza ze strony osób trzecich, a w szczególności: zapobieganie zakłóceniom porządku, zbiegowiskom i działaniom osób zakłócających pracę, kontrola pod względem możliwości wyrządzenia szkód tj. malowania sprayem, sabotażu, aktów samowoli, 9. Natychmiastowe działanie w w/w przypadkach. 10. Prowadzenie stałej obserwacji dozorowanego obiektu, systematyczne dokonywanie jego obchodu, wszystkich korytarzy, klatek schodowych oraz terenu wokół budynku. 11. Pozostawanie do dyspozycji sędziów orzekających w przypadku niezachowywania porządku na salach rozpraw. 12. Po zakończeniu pracy Zamawiającego sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjść i wejść oraz pomieszczeń, mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektu oraz przepisy ppoż, ustalenie czy na terenie chronionego obiektu nie pozostały osoby nieupoważnione. 13. Reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnymi. 14. Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 15. Informowanie Zamawiającego na bieżąco o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą i włamaniem i innymi zdarzeniami losowymi. 16. Powiadamianie Straży Pożarnej lub Policji w przypadkach zagrożenia obiektu. 17. Ochrona parkingu wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami. II. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1. Wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w jednolite umundurowanie stosowne do wypełnienia zadań oraz imienne identyfikatory. 2. Wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w specjalistyczne urządzenia służące do realizacji umowy. 3. Przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie: - wykonywanej pracy, - planów ewakuacyjnych - regulaminu organizacyjnego - przepisów BHP i przeciwpożarowych. 4. Udostępnienie Zamawiającemu danych osobowych pracowników Wykonawcy 5. Zaznajomienie pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów głównych wodnych, wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników systemów alarmowych, po ich wskazaniu i udostępnieniu przez Zamawiającego. 6. Składanie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego codziennych raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru. 7. Prowadzenie książki dyżurów i raportów z przebiegu służby w sposób umożliwiający stwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony. 8. Przekazywanie Zamawiającemu wraz z comiesięczna fakturą imiennego wykazu osób pracujących w chronionych obiektach w miesiącu, za który wystawiona jest faktura. 9. Zachowanie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy. 10. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania usługi.. 11. Zachowanie tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu. III. Warunki odpowiedzialności Wykonawcy: 1. Wykonawca odpowiada za staranne przestrzeganie przez osoby zatrudnione do wykonania niniejszej umowy zakresu obowiązków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ma obowiązek informowania o zdarzeniach i utrudnieniach mających wpływ na wykonanie obowiązków umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 4. Wykonawca odpowiada tylko za niezachowanie należytej staranności na dyżurach wykonywanych przez swoich pracowników. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe działanie, bądź zaniechanie czynności do których jego pracownicy byli zobowiązani, a w rezultacie czego powstała szkoda majątkowa lub zostało naruszone inne dobro Zamawiającego. 6. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem działania siły wyższej bądź innych okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. 7. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w razie ustalenia bądź zatrzymania sprawcy przestępstwa. IV Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:: 1. Udostępnienie bez odpłatności pomieszczenia z szafą ubraniową do przechowywania umundurowania służbowego pracowników i sprzętu służbowego. 2. Zamawiający zapewnia właściwe warunki sanitarno- higieniczne pracy w miejscu prowadzenia usługi, zgodność z przepisami ppoż i bezpieczeństwa higieny pracy. 3. Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia udostępniony zostanie telefon w celach służbowych oraz w przypadkach awaryjnych. V. Warunki odpowiedzialności Zamawiającego: 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający odpowiada za stan techniczny zabezpieczeń, w szczególności dotyczy to: zamków, zamknięć, oświetlenia, zabezpieczenia ppoż. 3. Zamawiający w razie powstania szkody zobowiązany jest nie później niż w następnym dniu roboczym od chwili powzięcia informacji o jej powstaniu zgłosić powstanie szkody Wykonawcy pisemnie lub faksem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie poniższych warunków: 1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w rozdziale V pkt 1. ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 2.3 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 4.1 Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 4.2 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.5. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny 4.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 4.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Jedynym kryterium stanowiącym podstawę ceny oferty stanowi cena 100% - łączna cena brutto oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy spośród tych, którzy nie zostali wykluczeni, który złoży ofertę z najniższą ceną. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. 2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiajmy wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 3. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 3.1. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 3.2. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 3.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca ,spełnia - nie spełnia, poszczególne warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1 Projekt umowy - zał. Nr 1 1.2. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - zał. Nr 2 1.3. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - zał. Nr 3 1.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 - zał. Nr 4 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. - załącznik nr 3 SIWZ 2.5. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia raz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 3.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zleceń (co najmniej jedno) odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiących przedmiot zamówienia. Wykaz obejmować ma zlecenia zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz powinien zawierać następujące informacje: - odbiorcę zlecenia (pełna nazwa i adres) - daty wykonania/wykonywania zlecenia: dzień, miesiąc, rok. - podpisany przez osobę osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opoczno.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach