Przetargi.pl
Druk ulotek oraz poradnika dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6314871 , fax. 042 6314872
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 8
  91-348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6314871, fax. 042 6314872
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk ulotek oraz poradnika dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: druk ulotki reklamowej programu (Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy) nakład: 2000 szt., format 339 x 225 mm netto (składana na trzy, po złożeniu 113 x 225 mm), kolorystyka: 5+1 (CMYK, Pantone 652 CV + Pantone 652 CV), papier: kreda 200 g, wykończenie: folia matowa (1+1), lakier UV miejscowo (1+1) Zadanie 2: druk ulotki reklamowej programu (Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych) nakład: 7000 szt., format: 339 x 225 mm netto (składana na trzy, po złożeniu 113 x 225 mm), kolorystyka, 5+1 (CMYK, Pantone 1665 CV + Pantone 1665 CV), papier: kreda 200 g, wykończenie: folia matowa (1+1), lakier UV miejscowo (1+1) Zadanie 3: druk ulotki edukacyjno-promocyjnej w ramach programu (Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych) nakład: 2000 szt., format: 339 x 225 mm netto, (składana na trzy, po złożeniu 113 x 225 mm), kolorystyka: 4+4 (CMYK), papier: kreda matowa 200 g, wykończenie: folia matowa (1+1) Zadanie 4: druk oraz oprawa poradnika dla nauczycieli w ramach (Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy) nakład: 1000 szt., format B5, ilość stron: zostanie określona w terminie późniejszym, ale nie więcej niż 100, kolorystyka: okładka (4+0) środki: (1+1) w tym 6 stron pełen kolor, papier: środki - kreda matowa 120 g., okładka - kreda 300 g, oprawa: miękka, wykończenie okładki: folia matowa (1+0), lakier UV miejscowo (1+0).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. II. Warunki dodatkowe 1. Wykonawca gwarantuje utrzymanie niezmienności ceny przez cały czas trwania umowy. 2. Wykonawca gwarantuje dostarczenie całego nakładu wydrukowanych publikacji do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawcy, którzy brali udział w postępowaniu oznaczonym EAP.51.09.PN na (Druk ulotek oraz poradnika dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi)zobowiązani są złożyć oświadczenie o pozostawieniu do oceny technicznej egzemplarzy okazowych dostarczonych w unieważnionym postępowaniu. W przypadku braku oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe egzemplarze okazowe. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V SIWZ na podstawie dokumentów i oświadczeń jakich żąda od Wykonawców w pkt. VII SIWZ, stosując formułę (spełnia) - (nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu realizacji postanowień art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177) przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do oferty: 1.1. Koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4. Umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny, na dzień składania ofert, sposób reprezentowania spółki. Ponadto każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest dostarczyć indywidualny wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej. 1.5. Wykaz wykonanych co najmniej 2 broszur oraz 2 publikacji książkowych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a także załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje). Wykaz egzemplarzy okazowych dołączonych do oferty - nie mniej niż 6, nie więcej niż 10, w tym co najmniej 2 ulotki lub broszury reklamowe wykończone folią matową wraz z lakierowaniem UV miejscowym oraz 2 publikacje książkowe. 1.7. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik 1 do SIWZ. 1.8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik 2 do SIWZ. 1.9. Wypełnione tabele Załącznika 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę tego dokumentu lub w formie notarialnej, zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002r., Nr 42, poz. 369 z późniejszymi zmianami). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm. Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 188, poz. 1155).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna (jakość)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imp.lodz/BIP/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach