Przetargi.pl
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 600 000,00 PLN

Urząd Gminy Lgota Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 97-565 Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6801381 , fax. 044 6801777
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lgota Wielka
  ul. Radomszczańska 60 60
  97-565 Lgota Wielka, woj. łódzkie
  tel. 044 6801381, fax. 044 6801777
  REGON: 00055030900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 600 000,00 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach Gminy Lgota Wielka na 2009 r. 2. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 6 lat. 3. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w terminie do 7 dni po zawarciu umowy. 4. Spłaty kapitału dokonywane będą kwartalnie począwszy od dnia 30 września 2010 roku, ostatnia rata zostanie spłacona do dnia 30 czerwca 2015 r. 5. Odsetki regulowane będą w ostatnim dniu każdego miesiąca. 1) W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie na dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. 7. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu. 8. Oprocentowanie będzie ustalone wg stawki WIBOR na dany miesiąc kalendarzowy ustalony w oparciu o 1 - miesięczne depozyty złotowe na rynku międzybankowym (WIBOR 1M) obliczane jako średnia z notowań poprzedniego miesiąca powiększona o marżę Banku stałą w okresie kredytowania. 9. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 10. Umowne odsetki od kredytu, dodatkowe w przypadku nieterminowej spłaty kredytu, prowizja od przyznanego kredytu stanowią jedyne koszty obciążające Zamawiającego. Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca potwierdzający spełnienie warunków: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. bank działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002r. z późn. zm.), 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych: 7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki, 7.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4. Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 8.1 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww warunki. Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lgota.i-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach