Przetargi.pl
ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIACH BUDYNKU URZĘDU GMINY BEŁCHATÓW - ETAP III

Urząd Gminy Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, Ul. Kościuszki 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6325211 w. 34 , fax. 044 6326854
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bełchatów
  Ul. Kościuszki 13 13
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6325211 w. 34, fax. 044 6326854
  REGON: 00123282400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmbelchatow.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIACH BUDYNKU URZĘDU GMINY BEŁCHATÓW - ETAP III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje prace remontowe w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Bełchatów. Zakres robót dotyczy: korytarza na parterze (skrzydło lewe), korytarza na II piętrze. W celu wykonania przedmiotowego zadania zostaną wykonane następujące roboty: 1.Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe i demontażowe. 2.Roboty murowe. 3.Roboty tynkarskie, okładzinowe i gładzie gipsowe. 4.Wymiana stolarki drzwiowej. 5.Roboty malarskie. 6.Sufity podwieszane, kasetony. 7.Okładziny ścian z paneli MDF. 8.Posadzki z płytek ceramicznych. 9.Posadzki z paneli podłogowych. 10.Roboty w zakresie instalacji elektrycznej. Szczegółowe dane ilościowe w zakresie materiałów, sprzętu i robocizny zawiera kosztorys nakładczy, dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3.800 zł słownie: trzy tysięcy osiemset złotych 00/100. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. co najmniej do dnia 04 listopada (włącznie) 2009 r. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 06 października 2009 r. do godziny 10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 1.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy, a mianowicie: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Opis sposobu oceny spełnienia warunku: Prowadzą działalność gospodarczą i są zarejestrowani we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. 1.2 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: Opis sposobu oceny spełnienia warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem i wartością zamówienia, nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). - posiadają co najmniej po jednej jednostce sprzętu (jako posiadacz samoistny lub zależny) niezbędnego do wykonania prac określonych w zamówieniu. - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.) 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Opis sposobu oceny spełnienia warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: - dysponują niezbędnym potencjałem ekonomicznym, - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), - nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje o dokumentach potwierdzających spełnienie warunków (załącznik do oferty): ad.1.1 a.) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych.- załącznik nr 6 do SIWZ. b.) oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych.- załącznik nr 7 do SIWZ. c.) dokument rejestracji firmy - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.- załącznik nr 8 do SIWZ. d.) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - załącznik nr 9 do SIWZ. e.) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - załącznik nr 10 do SIWZ. f.) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - załącznik nr 11 do SIWZ (jeżeli dotyczy). ad.1.2 a.) Wykaz ważniejszych robót (min. 2) zrealizowanych w okresie ubiegłych 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia wg układu: - Rodzaj zamówienia. - Całkowita wartość zamówienia (min. 100.000,00 zł. - słownie: sto tysięcy złotych). - Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania. - Nazwa zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. - załącznik nr 12 do SIWZ. b.) Wykaz sprzętu i narzędzi posiadanych do wykonania niniejszego zamówienia. - załącznik nr 13 do SIWZ. c.) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z udokumentowaniem kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. - załącznik nr 14 do SIWZ. W szczególności dla kierownika budowy lub kierowników poszczególnych robót: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane. - aktualne zaświadczenie z właściwej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, iż osoba posiadająca uprawnienia jest członkiem tej Izby i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. d.) Dane dotyczące podwykonawców (nazwa firmy) wraz z podaniem zakresu powierzonych im części zamówienia lub oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane w całości przez Wykonawcę. - załącznik nr 15 do SIWZ (jeżeli dotyczy). ad.1.3 a.) aktualna informacje z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - załącznik nr 16 do SIWZ. b.) aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż kwota przedstawiona w ofercie - załącznik nr 17 do SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że oferta spełniać będzie następujące wymagania: a.) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b.) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. c.) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d.) Dokumenty o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. c,d,e,f, musi złożyć osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. e.) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno). f.) Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. g.) Wszystkie kserokopie dokumentów, załączone do oferty muszą być opisane za zgodność z oryginałem, i podpisane przez Pełnomocnika. h.) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. i.) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, są to: 1) oferta według załączonego wzoru formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) potwierdzenie złożenia wadium - złącznik nr 18 do SIWZ; 3) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego z podaniem ceny - załącznik nr 2 do SIWZ; 4) oświadczenie o formie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - załącznik nr 19 do SIWZ; 5) oświadczenie o przyjęciu postanowień specyfikacji oraz załączonych do niej dokumentów - załącznik nr 20 do SIWZ; 6) wszystkie dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom, zgodnie z pkt. VI 1.1 - 1.3 SIWZ; 7) parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 8) jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegać będą się wspólnie, dołączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dokumenty wymienione w pkt. 6 i 7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmbelchatow.neostrada.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach