Przetargi.pl
Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8144201 , fax. 046 8142628
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8144201, fax. 046 8142628
  REGON: 00052648100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. a) Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie stanowisk placu zabaw, tj.: - rozebranie oraz utylizacja elementów starego placu zabaw (m.in. starej nawierzchni bezpiecznej, warstw podbudowy, obrzeży, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury), - zaprojektowanie placów zabaw będących przedmiotem zamówienia, - uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, - dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i jego uruchomienie, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowiska (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) i przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach nr 7a; 7b; 8 do SIWZ, na który składa się: - specyfikacja techniczna - specyfikacja ogólna (załącznik nr 7a) - specyfikacja techniczna - branża Budowa nawierzchni z tworzyw sztucznych. Dostawa i montaż urządzeń (załącznik 7b) - program funkcjonalno- użytkowy (załącznik nr 8) b) Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia szkicu placu zabaw dla dzieci do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia uszczegółowiono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.rawamazowiecka.pl/redir,przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach