Przetargi.pl
Wykonanie remontu lokali zamiennych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 652 96 70 , fax. 42 652 77 24
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 652 96 70, fax. 42 652 77 24
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokali zamiennych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu lokali zamiennych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, w podziale na 6 części: Część 1: ul. Okrzei 33 m 41, ul. Odolanowska 8b m 44 i ul. A. Struga 58 m 22, Część 2: ul. Aleksandrowska 16a m 33, ul. Powstańców Wielkopolskich 7 m 40 i ul. Turoszowska 4 m 30, Część 3: ul. Popowskiego 5 m 34 i ul. Targowa 15 m 70, Część 4: ul. Targowa 77 m 7, ul. Targowa 77 m 8, Część 5: ul. Próchnika 9 m 2 i ul. Srebrna 37 m 1, Cześć 6: ul. Grabowa 20 m 41, ul. Zarzewska 37 m 1/2 i ul. Zarzewska 37 m 3/4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 6 części w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej zgodnie z przedmiarami robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Szczegółowy zakres prac do zrealizowania określony został w przedmiarach robót. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż dwie części zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do SIWZ - kosztorysami nakładczymi - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależnych do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlm.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach