Przetargi.pl
Rozbudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 838 74 95 , fax. 0-46 838 74 95
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
  Zduńska Dąbrowa 64 64
  99-440 Zduny, woj. łódzkie
  tel. 0-46 838 74 95, fax. 0-46 838 74 95
  REGON: 00009620100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspzd-technikum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje mi.in.: roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących schodów wejściowych z zadaszeniem oraz rozbudowę i przebudowę budynku szkoły. Istniejący obiekt zostanie rozbudowany o nowe zadaszone schody wejściowe z wiatrołapem na poziomie parteru oraz dodatkową powierzchnię holu części administracyjnej na poziomie I piętra która będzie pełniła funkcję poczekalni. W nowym budynku zostanie wykonana instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania (na poziomie I piętra istniejący grzejnik pod oknem ściany od strony południowej jest przeznaczony do demontażu, nowy grzejnik z podejściem, zaworami i głowicą należy zamontować na istniejącej ścianie prostopadłej do ściany południowej). W budynku istniejącym należy wykonać m.in.: rozbiórkę wejścia do budynku, ścian pod parapetami okien na poziomie parteru i I piętra w ścianie przylegającej do projektowanej rozbudowy oraz przebudowę części dachu budynku istniejącego w miejscu przylegania projektowanej rozbudowy. Przy nowej ścianie zewnętrznej od strony zachodniej należy wykonać odwodnienie - opaskę z kamieni - otoczaków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót istniejącą kostkę betonową w otoczeniu projektowanej rozbudowy należy zdemontować. Po wykonaniu wszystkich robót związanych z rozbudową zdemontowaną kostkę należy ułożyć ponownie. 3. Parametry techniczne projektowanej rozbudowy - Długość budynku: 6,00 m, - Szerokość budynku: 5,15 m, - Wysokość budynku (II kondygnacje): 9,51 m, - Liczba kondygnacji nadziemnych: 2, - Liczba kondygnacji podziemnych: brak. 4. Zestawienie powierzchni i kubatury planowanej rozbudowy: - Powierzchnia całkowita Pc = 59,8 m2, - Powierzchnia zabudowy Pz = 39,6 m2, - Powierzchnia użytkowa PU = 50,7 m2, - Kubatura K = 229 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godz. 14.00. wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1010 1371 0012 9613 9120 0000, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspzd-technikum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach