Przetargi.pl
Remont budynku hali sportowej wraz z zapleczem na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Burmistrz Wieruszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 32 610 , fax. 62 78 32 611, 62 78 32 627
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Wieruszowa
  ul. Rynek 1-7 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. 62 78 32 610, fax. 62 78 32 611, 62 78 32 627
  REGON: 00052431200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieruszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku hali sportowej wraz z zapleczem na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. Remont hali sportowej wraz z zapleczem na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie. 2.Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących rodzajów prac budowlanych: 1)roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2)roboty termomodernizacyjne, 3)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4)wymiana instalacji elektrycznej, 5)wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 6)roboty instalacyjne ogrzewania c.o., 7)roboty montażowe, 8)roboty malarskie, 9)roboty wykończeniowe. 3.Szczegółowy zakres robót remontowych objętych przedmiotem zamówienia określono w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, a także zgodnie z dokonanymi w trakcie trwania procesu budowlanego uzgodnieniami z Zamawiającym w sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie, bądź w których są one niezbędne do należytego wykonania robót, stwierdzonych na piśmie w formie protokołu uzgodnień. 5.Zamówieniem objęte jest również: a)wykonania oznakowania terenu budowy, b)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, c)doprowadzenia na plac budowy wody, energii elektrycznej, itp. stosownie do potrzeb budowy, d)zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, f)wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót, g)wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, h)dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, i)zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, j)inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferowanej ceny do: a)rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego, b)zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy oraz do ubezpieczenia budowy, c)zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia budowy w sposób czytelny, d)wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, e)przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót, f)niezwłocznego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, g)dostarczenia na żądanie Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze). W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami, wszelkich potrzebnych do realizacji zadania mediów) których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (budowlaną) zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zamiennych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). Zastosowanie rozwiązań równoważnych, zamiennych każdorazowo musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego Zamawiający informuje iż przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy realizacji: 1 etap ( do 10.10.20016r.) obejmuje realizacje poniższych elementów: - wykonanie stolarki zewnętrznej, - wykonanie elewacji, - wykonanie instalacji c.o. - remont dachu, - wykonanie instalacji elektrycznej ( bez opraw oświetlenia). 2 etap (od 01.01.2017 do 30.04.2017r.) obejmuje realizacje pozostałych elementów. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 1 etapu to 450.000,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 PKO BP S.A. o/Wieruszów; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesie wadium należy dołączyć do oferty. 4.Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach