Przetargi.pl
CZĘŚĆ I - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy CZĘŚĆ II - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Gmina Miasto Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 721 03 00 , fax. (024) 721 03 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Łęczyca
  ul. Marii Konopnickiej 14 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 721 03 00, fax. (024) 721 03 01
  REGON: 61101547700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZĘŚĆ I - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy CZĘŚĆ II - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach: Część I zamówienia - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych - budowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - wymiana stolarki drzwiowej - ścianki elewacyjnej w wejściu do budynku w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych - wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku UWAGA 1: W miejsce ujętych w dokumentacji projektowej płytek na schodach zewnętrznych należy zastosować i wycenić żywicę w technologii: 1. beton czysty bez brudu i tłuszczu, pyłu, mleczka cementowego itp. 2. Gruntowanie gruntem INDUFLOOR IB 1270 lub równoważnym (zużycie ok. 0,4 kg/m? + piasek kwarcowy) 3. Warstwa wyrównawcza 1,5 mm INDUFLOOR IB 3357 lub równoważnym 4. Warstwa antypoślizgowa INDUFLOOR IB 3386 lub równoważnym (zużycie ok. 0,5 kg/m? + piasek kwarcowy R-11 piasek 0,8-1,2 mm R 8 0,6-0,8 mm) UWAGA 2: W miejsce ujętych w dokumentacji projektowej balustrad z wypełnieniem ze szkła należy zastosować i wycenić balustrady z wypełnieniem z prętów kwasoodpornych okrągłych o średnicy fi ? cala w rozstawie osiowym 150 mm .Ponadto na schodach zewnętrznych należy zastosować i wycenić dodatkową balustradę pośrodku schodów zgodnie z załącznikiem graficznym. Część II zamówienia - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy . Przedmiot zamówienia obejmuje: montaż windy w szybie samonośnym wraz z balustradami i pochwytami. 4.2 Dotyczy CZĘŚCI I i CZĘŚCI II: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ- Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, załączniku graficznym, pozwoleniu na budowę nr 42/2016 z dnia 23.02.2016r. oraz zgłoszeniu wykonania robót z dnia 29.06.2015r. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: CZĘŚĆ I 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). CZĘŚĆ II 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium odrębnie na każdą z części zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach