Przetargi.pl
Przetarg 115/2016 Na wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 652 96 70 , fax. 42 652 77 24
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 652 96 70, fax. 42 652 77 24
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg 115/2016 Na wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej zgodnie z przedmiarami robót/kosztorysami nakładczymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Część 1 obejmuje remont następującego lokalu: L.p. Adres 1 ul. Przędzalniana 22 Rada Osiedla użytkowy, Część 2 obejmuje remont następującego lokalu: L.p. Adres 1 ul. Cieszkowskiego 7 Rada Osiedla użytkowy, Część 3 obejmuje remont następujących lokali: L.p. Adres 1 ul.Grabowa 13 m. 24 socjalny, 2 ul. Zarzewska 1 m. 4 socjalny, 3 ul. Zygmuntowska 10 m. 1 socjalny, Część 4 obejmuje remont następujących lokali: L.p. Adres 1 ul. Łęczycka 38 m. 13 socjalny, 2 ul. Zielona 46 m. 39 socjalny, 3 ul. Ks.J. Mazowieckiego 9 m. 3 mieszkalny, 4 ul. Nawrot 29 m. 18/19 mieszkalny. Szczegółowy zakres prac do zrealizowania określony został w przedmiarach robót / kosztorysach nakładczych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż 2 części zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do SIWZ / kosztorysami nakładczymi, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlm.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach