Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno.

Gmina Bedlno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-311 Bedlno, Bedlno 24
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 2821420, 2821770, 2821771 , fax. 24 282 17 50
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bedlno
  Bedlno 24 24
  99-311 Bedlno, woj. łódzkie
  tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, fax. 24 282 17 50
  REGON: 61101554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugbedlno.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków-placówek opiekuńczo- wychowawczych : Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej , ul. Przemysłowa 6, 99-300 Kutno, Ośrodka Rehabilitacyjnego -Edukacyjno -Wychowawczego NIEZABUDKA w Kutnie, ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 , ul. Kościuszki 24,99-300 Kutno w dni wynikające z organizacji roku szkolnego 2016/2017. Wykaz ośrodków może ulec zmianie w przypadku konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu do innego ośrodka -placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dowóz realizowany będzie z miejsca zamieszkania ucznia w okresie objętym umową. Ilość uczniów dowożonych i odwożonych do ośrodków - placówek opiekuńczo -wychowawczych na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego wynosi 6 osób - Wykaz miejscowości z których mogą być dowożeni uczniowie niepełnosprawni z miejsc zamieszkania do ośrodków-placówek szkolno-wychowawczych zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ. Ilość uczniów jest prognozowana i może ulec zmianie. Odjazdy i przyjazdy będą realizowane przez Wykonawcę : dojazd rano po ucznia do jego miejsca zamieszkania nie wcześniej niż o godz. 6:30 i zabranie ucznia z placówki-ośrodka nie później niż o godz. 15:00 i z powrotem dowiezione do miejsca zamieszkania, z wyjątkiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym: niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia losowe na drodze, awaria pojazdu, która nie zwalnia Wykonawcy ze zorganizowania i wykonania dowozu. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt Umowy. Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty. Wykonawca zapewni opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w formie stałej obecności opiekuna posiadającego niezbędne kwalifikacje oraz ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z osób wykonujących usługę musi posiadać środek łączności (np. telefon, radio CB). Opiekunem uczniów nie może być kierowca pojazdu. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki SIWZ i w umowie w taki sposób, aby nie powodować zbyt dużych opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi, a kosztami obciąży Wykonawcę . Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia (wizja lokalna) w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W okresie od 01.09. 2016 r. do 31 .12. 2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: największa liczba wykonanych usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugbedlno.bip.org.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach