Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół Gminy Wartkowice w roku szkolnym 2016/2017

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-220 Wartkowice, ul.Targowa 17
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6785535 , fax. 043 6785532
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach
  ul.Targowa 17 17
  99-220 Wartkowice, woj. łódzkie
  tel. 043 6785535, fax. 043 6785532
  REGON: 73027339400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół Gminy Wartkowice w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu (osobny opiekun) w roku szkolnym 2016/2017: do Zespołu Szkół w Wartkowicach na trasie: Bronówek - Wólki - Zelgoszcz - Światonia - Konopnica - Zalesie - Kłódno - Mrówna - Lewiny - Nowy Gostków - Wartkowice; liczba dowożonych uczniów: 49; dowóz w godzinach: 6.55 - 7.25; odwóz o godz.: 14.20; długość trasy: 28 km; do Zespołu Szkół w Wartkowicach i Publicznego Przedszkola w Wartkowicach na trasie: Bronów - Spędoszyn Kolonia - Sędów - Józefów - Spędoszyn - Wartkowice; liczba dowożonych uczniów: 35; dowóz w godzinach: 6.55 - 7.25; odwóz o godz.: 13.25 i 14.20; długość trasy: 26 km; do Zespołu Szkół w Wartkowicach na trasie: Karkosy - Wola Dąbrowa - Chodów - Pełczyska - Wólka - Wartkowice; liczba dowożonych uczniów: 58; dowóz w godzinach: 6.55 - 7.25; odwóz o godz.: 13.25 i 14.30; długość trasy: 23 km; odwóz ze Szkoły Podstawowej w Kłódnej na trasie: Kłódno - Polesie - Bronów - Biernacice - Bronówek - Zelgoszcz - Wólki - Światonia - Konopnica - Zalesie - Mrówna - Zacisze - Lewiny - Nowy Gostków; liczba odwożonych uczniów: 30; odwóz o godz. 13.00 (3 razy w tygodniu) i 13.50 (codziennie); długość trasy: 35 km. Powyższe liczby uczniów na poszczególnych trasach należy traktować jako orientacyjne. Dokładne liczby będą znane 31 sierpnia 2016 r. Godziny dowozu i odwozu mogą ulec przesunięciu. Łączna długość tras wynosi dziennie (przeciętnie) ok. 259 km. Przewidywana liczba dni dowozu w roku szkolnym 2016/2017 - 184. W sporadycznych wypadkach - związanych z uroczystościami szkolnymi, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, egzaminami lub innymi okolicznościami - godziny przywozów i odwozów oraz ilość kursów może ulec zmianie. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków na w/w trasach ustalony zostanie z wykonawcą, który wygra przetarg i stanowić będzie załącznik do umowy. Do realizacji w/w przewozów wykonawca powinien zabezpieczyć co najmniej 3 autobusy jednocześnie o takiej liczbie miejsc, aby w czasie jazdy zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie awarii autobusu wykonującego przewóz Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego bez dodatkowych kosztów. Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów autobusami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Wykonawca i kierowcy (lub opiekunowie) są zobowiązani mieć możliwość stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym. Zakres zadań, które będą realizować opiekunowie określa Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się (na swój koszt) z poszczególnymi trasami i warunkami związanymi z wykonywaniem przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert tzn. do dnia 25 lipca 2016 r. do godz.10.00; wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy; wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Wartkowicach: Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 76 9271 0005 0000 0172 2000 0010

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wartkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach