Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych dla dzieci z Gminy Rokiciny w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-221 Rokiciny, ul. Tomaszowska 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7195010 , fax. 44 7195012
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
  ul. Tomaszowska 9 9
  97-221 Rokiciny, woj. łódzkie
  tel. 44 7195010, fax. 44 7195012
  REGON: 59064822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych dla dzieci z Gminy Rokiciny w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokiciny na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania, które rozpatrywane będą osobno. Zadanie 1: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Rokiciny do Zespołu Szkół w Kurowicach w roku szkolnym 2016/2017. Zadanie 2: Dowóz i odwóz jednego dziecka z Rokicin - Kolonii do Gimnazjum nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla każdego przedmiotu zamówienia w n/w wysokościach: Zadanie 1 - 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) Zadanie 2 - 600,00 zł (słownie złotych sześćset 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium na w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3) w pieniądzu, 4) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 5) w gwarancjach bankowych, 6) w gwarancjach ubezpieczeniowych 7) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PBS Tomaszów Maz./Filia Rokiciny 94 8985 0004 0090 0905 2777 0103 z adnotacją: wadium - dowozy zadanie 1 lub 2. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Norma emisji spalin pojazdu wykonującego usługę transportową
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rokiciny.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach