Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-221 Rokiciny, ul. Tomaszowska 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7195010 , fax. 44 7195012
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
  ul. Tomaszowska 9 9
  97-221 Rokiciny, woj. łódzkie
  tel. 44 7195010, fax. 44 7195012
  REGON: 59064822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynosi 768 019 kWh (zał. nr 1 do SIWZ). Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rokiciny.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach