Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gmina Kiełczygłów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-358 Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078 , fax. 0-43 8425022 w.21
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kiełczygłów
  ul. Tysiąclecia 25 25
  98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie
  tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, fax. 0-43 8425022 w.21
  REGON: 73093464800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kielczyglow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 636 618,00 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Wszystkie punkty mają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 184 014,43 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach