Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej

Wójt Gminy Drużbice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-403 Drużbice, Drużbice 77A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6311078 (79) , fax. 044 6311259
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Drużbice
  Drużbice 77A
  97-403 Drużbice, woj. łódzkie
  tel. 044 6311078 (79), fax. 044 6311259
  REGON: 59064808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.druzbice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Gmina i jednostki organizacyjne - szkoły, posiadają zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej, obowiązujące do dnia 30.09.2016 r. oraz umowy dystrybucji, które zostały zawarte na czas nieokreślony. 3. Gmina Drużbice jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu jednostek organizacyjnych - szkół. Gmina Drużbice zawrze jedną umowę na zakup energii w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy na podstawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, które są Nabywcą energii. Z realizowanych dostaw Gmina Drużbice oraz poszczególne jednostki organizacyjne (szkoły) będą się rozliczać oddzielnie:1) w przypadku zamówień realizowanych dla Gminy Drużbice f-rę należy wystawić na Gmina Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice, NIP 769-20-48-540, REGON 590648089; 2) w przypadku zamówień realizowanych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach f-rę należy wystawić na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach, Drużbice 15, 97-403 Drużbice, NIP 769-21-81-747, REGON 100733863 3) w przypadku zamówień realizowanych dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie f-rę należy wystawić na: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie, Wadlew 59, 97-403 Drużbice, NIP 769-19-37-692, REGON 001140016; 4) w przypadku zamówień realizowanych dla Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z/s w Rasach f-rę należy wystawić na: Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z/s w Rasach, Rasy 27, 97-403 Drużbice, NIP 769-18-83-938, REGON 590732803. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r. wynosi 1 265 148 kWh. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralna część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin doręczenia Odbiorcy końcowemu faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.druzbice.pl, druzbice.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach