Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Maków

Urząd Gminy Maków ogłasza przetarg

 • Adres: 96-124 Maków, ul. Główna 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8312017 , fax. 046 8312009
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Maków
  ul. Główna 12 12
  96-124 Maków, woj. łódzkie
  tel. 046 8312017, fax. 046 8312009
  REGON: 00099494000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Maków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na dowozie dzieci szkolnych z terenu gminy maków do Szkół na terenie gminy oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych i pozalekcyjnych na trasach wskazanych poniżej: DOWÓZ AUTOBUS I (mapka 1) - załącznik nr 9.1 do SIWZ 7:25 Skierniewice Dworzec PKS 7:35 Dąbrowice OSP 7:38 Dąbrowice Szkoła 7:45 Krężce ul. Główna 99 7:47 Krężce ul. Główna -przystanek 7:50 Krężce ul. Leśna 7:56 Maków Zwierzyniec 8:00 Maków ul. Brzosty 8:02 Maków Szkoła 8:07 Słomków ul. Gościniec 8:10 Jacochów - przystanek 8:12 Jacochów - przystanek 8:14 Jacochów - przystanek 8:25 Pszczonów Podłężce 8:28 Pszczonów - Szkoła 8:33 Pszczonów - górka - przystanek PKS 8:37 Słomków ul. Kościelna przystanek 8:40 Słomków ul. Kościelna 4 8:45 Maków - Szkoła AUTOBUS II (mapka 2) - załącznik nr 9.2 do SIWZ 7:25 Skierniewice Dworzec PKS 7:45 Wola Makowska 28 7:48 Sielce Prawe 5 7:50 Sielce Prawe - przystanek 7:55 Sielce Lewe - przystanek 7:57 Sielce Lewe II 8:00 Wola Makowska 8:02 Wola Makowska - krzyżówka 8:05 Maków - Szkoła 8:12 Święte - Szkoła 8:15 Święte - górka -przystanek PKS 8:25 Pszczonów - Szkoła 8:32 Słomków - Szkoła 8:34 Słomków ul. Głowna 94 8:40 Maków DOWÓZ ODWOZY AUTOBUS I (mapka 1) - załącznik nr 9.1 do SIWZ 7:25 Skierniewice Dworzec PKS 7:35 Dąbrowice OSP 7:38 Dąbrowice Szkoła 7:45 Krężce ul. Główna 99 7:47 Krężce ul. Główna -przystanek 7:50 Krężce ul. Leśna 7:56 Maków Zwierzyniec 8:00 Maków ul. Brzosty 8:02 Maków Szkoła 8:07 Słomków ul. Gościniec 8:10 Jacochów - przystanek 8:12 Jacochów - przystanek 8:14 Jacochów - przystanek 8:25 Pszczonów Podłężce 8:28 Pszczonów - Szkoła 8:33 Pszczonów - górka - przystanek PKS 8:37 Słomków ul. Kościelna przystanek 8:40 Słomków ul. Kościelna 4 8:45 Maków - Szkoła AUTOBUS II (mapka 2) - załącznik nr 9.2 do SIWZ 7:25 Skierniewice Dworzec PKS 7:45 Wola Makowska 28 7:48 Sielce Prawe 5 7:50 Sielce Prawe - przystanek 7:55 Sielce Lewe - przystanek 7:57 Sielce Lewe II 8:00 Wola Makowska 8:02 Wola Makowska - krzyżówka 8:05 Maków - Szkoła 8:12 Święte - Szkoła 8:15 Święte - górka -przystanek PKS 8:25 Pszczonów - Szkoła 8:32 Słomków - Szkoła 8:34 Słomków ul. Głowna 94 8:40 Maków AUTOBUS I (mapka 3) - załącznik nr 9.3 do SIWZ 13:00 Pszczonów - Szkoła 13:07 Pszczonów II 13:15 Pszczonów Podłężce 13:26 Jacochów I 13:28 Jacochów II 13:30 Jacochów III 13:40 Maków- Szkoła (mapka 4) - 2 dni w tygodniu - załącznik nr 9.4 do SIWZ 14:45 Maków- Szkoła 14:50 Maków Graniczki 14:57 Maków ul. Leśna 15:00 Dąbrowice - Szkoła 15:05 Dąbrowice II 15:07 Krężce ul. Główna 99 15:09 Krężce ul. Głowna - przystanek 15:15 Maków - Szkoła 15:35 Maków 15:40 Słomków ul. Kościelna 15:43 Słomków ul. Kościelna - przystanek 15:47 Pszczonów - górka - przystanek PKS 15:50 Pszczonów - Szkoła 15:57 Pszczonów II 16:05 Pszczonów Podłężce 16:16 Jacochów I 16:18 Jacochów II 16:20 Jacochów III 16:23 Słomków ul. Gościniec 16:30 Maków - Szkoła (mapka 5) - 3 dni w tygodniu - załącznik nr 9.5 do SIWZ 14:45 Maków- Szkoła 14:50 Maków Graniczki 14:57 Maków ul. Leśna 15:00 Dąbrowice - Szkoła 15:05 Dąbrowice II 15:07 Krężce ul. Główna 99 15:09 Krężce ul. Głowna - przystanek 15:15 Maków - Szkoła 15:35 Maków 15:40 Słomków ul. Kościelna 15:43 Słomków ul. Kościelna - przystanek 15:45 Słomków ul. Gościniec 15:47 Jacochów I 15:49 Jacochów II 15:51 Jacochów III 16:05 Pszczonów Podłężce 16:08 Pszczonów Szkoła 16:15 Pszczonów II 16:23 Pszczonów - Górka 16:30 Maków AUTOBUS II (mapka 6) - załącznik nr 9.6 do SIWZ 14:45 Maków - Szkoła 14:48 Wola Makowska - krzyżówka 14:50 Wola Makowska II 14:53 Sielce Lewe I 14:55 Sielce Lewe - Przystanek 15:00 Sielce Prawe - Przystanek 15:02 Sielce Prawe 5 15:05 Wola Makowska 15:20 Maków Zwierzyniec 15:25 Maków 15:35 Maków - Szkoła 15:42 Święte - Szkoła 15:48 Święte II 15:51 Słomków ul. Podgajna 15:55 Słomków Szkoła 15:58 Słomków ul. Główna 94 16:05 Maków - Szkoła Dzienny przebieg autobusu to 260 km, a liczba uczniów objętych dowozem to ok.182. Liczba ta może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawiania Wykonawcy imiennie listy uczniów dowożonych do przedostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego wystawienie biletów miesięcznych. Dowożenie ma być zorganizowane w sposób umożliwiający rozpoczęcie zajęć w szkole. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczb dowożonych uczniów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego rozkładu jazdy autobusów oraz rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmiennego planu lekcji. Dowozy i odwozy mogą odbywać się w innych godzinach ustalonych i uzgodnionych. Do realizacji w/w przewozów zamkniętych przewoźnik powinien przekazać takie środki transportu. Aby w czasie jazdy zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewoźnik jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. Zleceniobiorca będzie realizował zamówienie w ramach przewozów regularnych specjalnych lub przewozów regularnych na podstawie biletów miesięcznych w krajowym transporcie drogowym osób. Oferta musi być całościowa i obejmować wszystkie trasy. Przewoźnik winien posiadać min. cztery autobusy 2 pojazdy z min. 60 miejscami siedzącymi, oraz 2 pojazdy z min. 44 miejscami siedzącymi, które zostały wyprodukowane najwcześniej w 2005 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 71 9297 0005 0100 0707 2012 0005 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 10.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 10.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin Płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow.pipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach