Przetargi.pl
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 680 000,00 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU

Gmina Burzenin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8214095 , fax. 42 8214095
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Burzenin
  ul. Sieradzka 1 1
  98-260 Burzenin, woj. łódzkie
  tel. 43 8214095, fax. 42 8214095
  REGON: 00053816500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 680 000,00 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 680.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wg następujących założeń:1)Termin spłaty kapitału:1 grudzień 2022 r.,2) Waluta kredytu: złoty polski (PLN),3) Kwota kredytu: 680.000,00 zł,4) Karencja w spłacie kapitału:do 1 czerwca 2021 r.5) Zamawiający ustala termin płatności odsetek na dzień:a)01.06.2017 r.b) Pozostałe terminy płatności odsetek będą przypadać na dzień 1 czerwca i 1 grudnia kolejnego roku poczynając od 01.06.2017 r.6)Spłata kapitału po upływie karencji w następujących okresach: 01.06.2021 r. -170 000,00 zł,01.12.2021 r. -170 000,00 zł,01.06.2022 r. -170 000,00 zł,01.12.2022 r. -170 000,00 zł,Razem 680.000,00 zł,7)Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wyniesie WIBOR 3M + m (stała przez cały okres kredytowania marża banku).8)Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków.Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek przed dniem 15-09-2016 roku9)Postawienie środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego w dacie 15.09.2016 roku (dla celów przygotowania oferty zakłada się jednorazowe wykorzystanie kredytu 15.09.2016 r.),10) Sposób wykorzystania środków finansowych -w jednej transzy.11)Prowizja, nieprzekraczająca 1,00 % od kwoty udzielonego kredytu powinna obejmować wszystkie pozostałe koszty ponoszone przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Prowizja ta będzie zapłacona przelewem, w ciągu 7 dni od dnia postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego. 12)Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów spłaty kredytu w części lub całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy.13)O zmianie terminu spłaty rat kapitałowych kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego wniosku. Podstawą zmiany terminu spłaty rat kapitałowych będzie każdorazowo podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.14)Zabezpieczenie kredytu: weksel (in blanco) z deklaracją wekslową.15)Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.16)Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN. (Słownie: Cztery tysiące PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugburzenin.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach