Przetargi.pl
Usługa transportu sanitarnego

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6529639 , fax. 042 6528620
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Aleksandrowska 159 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6529639, fax. 042 6528620
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego - tj. w szczególności przewozu pacjentów Zamawiającego do innych podmiotów leczniczych na terenie całej Polski, transportu pacjentów na konsultacje, badania diagnostyczne i- lub odwiezienie pacjentów do domu oraz doprowadzenie -wniesienie pacjenta przez Wykonawcę, w ramach swej działalności - środkami transportu lądowego do miejsc wskazanych np. mieszkanie, poradnie, szpital itp. przez Zamawiającego - według potrzeb wskazanych w zleceniu Zamawiającego. Usługa będzie realizowana poprzez: a. Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym w składzie co najmniej trzech osób z czego co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny -karetka typu S - I STREFA w szacunkowej ilości około 3 500 tys. km rocznie -co stanowi średnio ok.240 przewozów t.j: średnio ok. 20 przewozów miesięcznie w szczególności do Szpitala im. Jonschera ul. Milionowa i ul. Przyrodnicza, Szpitala im. Chylińskiego ul. Okólna , Szpitala Biegańskiego, ul. Kniaziewicza ,Szpitala im. Kopernika ul. Pabianicka, WAM ul. Żeromskiego i ul. Pieniny oraz II STREFA ok.1800 tys. km rocznie - co stanowi średnio ok. 72 przewozy rocznie tj.: średnio ok. 6 przewozów w miesiącu głównie do Szpitala w Zgierzu. Transport realizowany może być także w inne miejsce nie wskazane w niniejszym ustępie. b. Transport sanitarny z zespołem podstawowym w składzie co najmniej dwóch osób w tym co najmniej jedna uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny-karetka typu P - I STREFA w ilości około 9 800 tys. km rocznie , co stanowi średnio ok 540 przewozów tj.: średnio ok. 45 przewozy miesięcznie w szczególności do MCZP;. Kilińskiego, Szpitala im. Chylińskiego ul. Okólna , Szpitala WAM, ul. Żeromskiego, ul. Pieniny i ul. Pomorska , IMP, ul. Teresy, Szpitala im. Jonschera ul. Przyrodnicza i Ul. Milionowa , WOMP ul. Aleksandrowska oraz II STREFA średnio ok . 2 800 tys. km rocznie co stanowi średnio ok. 192 przewozy rocznie tj.: średnio ok.16 przewozów w miesiącu w szczególności do Szpitala w Zgierzu. Transport realizowany może być także w inne miejsce nie wskazane w niniejszym ustępie. c. Transport sanitarny z udziałem kierowcy i sanitariusza -karetka typu T- I STREFA w ilości około 4 000 tyś km rocznie ,co stanowi średnio ok. 420 przewozów rocznie t.j: średnio ok. 35 przewozów w miesiącu , w szczególności do MCZP ul. Kilińskiego, Szpitala im. Kopernika ul. Pabianicka, DPS ul. Paradna oraz II STREFA ok. 500 km rocznie, co stanowi średnio ok 60 przewozów rocznie - w szczególności do domu pacjenta. Transport realizowany może być także w inne miejsce nie wskazane w niniejszym ustępie. Ilość zrealizowanych transportów i ilość przejechanych kilometrów wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę całego wynagrodzenia wynikającego z szacowania powyższych wartości - w sytuacji gdy faktyczne zużycie w okresie obowiązywania umowy będzie niższe niż szacunkowe wartości wskazane powyżej. W skład zespołów o których mowa w punktach a i b dodatkowo wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kat B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca ma obowiązek jazdy trasą możliwie najkrótszą, chyba że w sytuacji zespołu karetki typu S uzasadniony jest wybór trasy gwarantujący krótszy czas przejazdu, lecz z trasą kilometrowo dłużą niż najkrótsza możliwa trasa. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikowania trasy- ilości kilometrów, w przypadkach wątpliwych na podstawie GOOGLE map, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2. Wykonawca w ramach transportu sanitarnego zobowiązany jest do wyposażenia karetki w sprzęt ratujący życie dzieci w każdym wieku niewydolnych oddechowo -w szczególności respirator. 3. Zamawiający dokonuje podziału terenu realizacji usługi na dwie strefy: I strefa - transport na terenie i w obrębie granic administracyjnych miasta Łodzi II strefa - transport poza granicami administracyjnymi Łodzi Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia całodobowej obsługi, przez co rozumieć należy przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym również w dni wolne od pracy i święta. Zamawiający wymaga by Zespół Karetki S wezwany do stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bezwarunkowo podejmował i uczestniczył w czynnościach ratujących zdrowie i/lub życie pacjenta - od razu od przyjazdu na miejsce :oddział ,izba przyjęć w SP ZOZ w Łodzi. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zapewnienia łączności umożliwiającej natychmiastowy kontakt z Izbą Przyjęć i Pogotowiem Ratunkowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpośredniego kontaktu z osobami świadczącymi usługę. Zamówienia winny być realizowane na podstawie zgłoszeń -zleceń przekazywanych przez Zamawiającego telefonicznie bądź faksem. Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru zgłoszeniowego, a w przypadku awarii, również do niezwłocznego podania numeru zastępczego. Czas reakcji na zgłoszenie -zlecenie przewozu: a. przypadkach nagłych (np. zagrożenie życia) - czas realizacji do 25 minut, przy czym za czas realizacji rozumie się okres od przyjęcia zlecenia do zgłoszenia się po pacjenta w odpowiednim oddziale lub Izbie Przyjęć. O charakterze przypadku - tj. nagły- pozostałe - decyduje Zamawiający podczas zgłoszenia. b. pozostałych przypadkach - w terminie wskazanym przez Zamawiającego tzn.: do 30 min. w przypadku transportu P i do 45 min. w przypadku transportu T, przy czym za czas realizacji rozumie się okres od przyjęcia zlecenia do zgłoszenia się po pacjenta w odpowiednim oddziale lub Izbie Przyjęć. W przypadku braku możliwości zrealizowania ww. usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający skorzysta z usług innego dowolnie przez siebie wybranego Przewoźnika. Koszty i ryzyko ww. przewozu zastępczego obciąża Wykonawcę.W przypadku wystąpienia przeszkód w terminowym wykonaniu zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego telefonicznie, zwłaszcza w zakresie transportu sanitarnego w przypadkach nagłych. W takiej sytuacji Zamawiający ma także prawo do skorzystania z zastępczej realizacji usługi, o czym mowa powyżej. Wykonawca gwarantuje, iż zlecenie transportu planowego winno nastąpić nie później niż dnia poprzedniego realizację zlecenia - do godziny 15:00. Wykonawca gwarantuje ,że usługa będzie wykonywana zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie . Wykonawca odbiera pacjenta z miejsca wskazanego przez osobę kierującą - oddziału lub izby przyjęć i dostarcza do miejsca przeznaczenia określonego przez Zamawiającego. Ewentualny przywóz powrotny nastąpić powinien również do miejsca przeznaczenia lub do miejsca wskazanego przez osobę kierującą oddział - w przypadku hospitalizacji, izba przyjęć.W czasie transportu -liczone od momentu objęcia pacjenta pod swoją opiekę w Spec. Psych. ZOZ w Łodzi przy odbiorze, za bezpieczeństwo pacjenta odpowiada lekarz zespołu w przypadku transportu z lekarzem, ratownik lub sanitariusz w przypadku transportu bez lekarza. Obowiązek posiadania przez Wykonawcę - przez cały okres trwania umowy - aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności - w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z wymogami określonymi w pkt. V.1.D.SIWZ. Wykonawca w ramach transportu sanitarnego zobowiązany jest w uzasadnionych przypadkach zapewnić przewóz pacjenta stwarzającego zagrożenie zarażenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną z użyciem specjalistycznej kapsuły izolującej. Opis przedmiotu zamówienia , zakres usługi i warunki jej realizacji dookreśla załącznik nr 4 - Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga sie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatnosci faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babinski.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach